INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía, Empresa e Innovación
inicio ou Aviso legal

AVISO LEGAL

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

O Instituto Enerxético de Galicia ofrece esta web para facilitar o acceso público á información da que dispón e á información que outras entidades relacionadas coa enerxía queiran facer pública a través da mesma. Neste último caso, o Inega non se fai responsable da exactitude e actualización da información que se ofrece ou á que dende esta web se remita. De igual xeito, o Inega non se fai responsable da utilización indebida que terceiras persoas fagan da información contida nesta web.

En cualquera caso, o Inega pón a disposición dos usuarios a dirección de correo electrónico inega.info@xunta.gal para que poidan manifestar as súas queixas ou comentarios en relación cos contidos que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos, corrixíndoos inmediatamente naquelas situacións que representen un perxuicio, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para algunha persoa ou colectivo.

POLITICA DE PROTECIÓN DE DATOS

En cumplimiento do disposto  na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concierne ó tratamento dos datos personais, as libertades e dereitos fundamentais das personas físicas, e especialmente da sua honra e intimidade persoal, informamoslle que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietario, o responsable destos ficheiros é o Instituto Enerxético de Galicia, con CIF: Q1500256A e domicilio social na rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5, 15707 Santiago de Compostela.

2. O Inega conta coa autorización expresa para a publicación destes datos. Asimesmo, garantiza a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adotáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos poderá realizarse a través do correo inega.info@xunta.gal. Tamén poden exercitarse estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.