INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía e Industria
inicio  Eficiencia Enerxética  Real Decreto 56 2016

REAL DECRETO 56/2016

O Real Decreto 56/2016 transpón a Directiva 2012/27/UE no referente a auditorías enerxéticas, acreditación de provedores de servizos e auditores enerxéticos, e promoción da eficiencia da subministración de enerxía.

Entre os principais aspectos  que regula o Real Decreto cabe destacar as seguintes:

  • Cada 4 anos as grandes empresas terán que realizar unha auditoría enerxética que cubra polo menos o 85 % do seu consumo enerxético ou alternativamente ter implantado un sistema de xestión enerxética ou ambiental certificado por un organismo independente.

  • Créase no MINETUR un rexistro Administrativo de Auditorías Enerxéticas,  que permitirá identificar as empresas obrigadas á realización das Auditorias Enerxéticas.

  • As empresas obrigadas deben remitir, ao órgano competente en materia de eficiencia enerxética da comunidade autónoma onde se atopen as instalacións, o Anexo I de comunicación de realización da auditoría no prazo máximo de tres meses desde que a auditoría foi realizada. Segundo a Disposición Adicional Primeira, deberán realizar a auditoría antes de que transcorran nove meses. Considéranse válidas as auditorías realizadas con posterioridade ao 5/12/2012.

  • Establécense os requisitos para o exercicio da actividade profesional de provedor de servizos enerxéticos.

  • Establécense os requisitos para o exercicio da actividade profesional de auditor enerxético. 

  • As persoas que desexen establecerse como provedores de servizos enerxéticos deberán presentar previamente ao comezo da actividade unha declaración responsable de que cumpren os requisitos (Anexo II) ao órgano competente da comunidade autónoma. Esta declaración habilita en todo o territorio nacional.

  • O IDAE xestionará unha “Listaxe de Provedores de Servizos Enerxéticos”. 

Descargar o Real Decreto 56/2016

PROCEDEMENTO EN GALICIA DE COMUNICACIÓN DE AUDITORÍAS ENERXÉTICAS.

Por Resolución do 4 de abril a Dirección Xeral de Enerxía e Minas delega no Inega as competencias atribuídas conforme ao RD 56/2016. 

Debe entregarse un Anexo I de Comunicación de realización dunha auditoría enerxética por cada auditoría realizada. Unha auditoría pode incluír unha instalación ou varias da mesma empresa ou grupo de sociedades a condición de que se xustifique na auditoría a representatividade da mesma e que todas as instalacións incluídas estean situadas na Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de que unha auditoría abarque varias instalacións débese indicar no Anexo I o nome e dirección de cada instalación. Considérase unha instalación cada sede ou centro de consumo enerxético diferenciado pertencente á mesma empresa ou grupo de sociedades. 

Mentres que non se habilite un procedemento telemático específico de presentación na Comunidade Autónoma de Galicia do “Anexo I - Modelo de comunicación relativo á realización dunha auditoría enerxética” o procedemento consiste en remitir o Anexo I adecuadamente cuberto ao Instituto Enerxético de Galicia (Inega) utilizando o procedemento  da SedeXunta: PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado ( https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A), indicando no campo “Asunto relacionado” o seguinte: “Dirixido ao Instituto Enerxético de Galicia (Inega) - código DIROF: A12004763”. Conxuntamente con cada Anexo I entregarase en formato dixital o documento “Anexo I ampliado” que se pode descargar no seguinte link. A presentación do Anexo I realizarase unicamente por medios electrónicos de conformidade ao establecido no artigo 14 de Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

 Descargar o Anexo I Ampliado

PROCEDEMENTO EN GALICIA DE COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PROFESIONAL DE PROVEDORES DE SERVIZOS ENERXÉTICOS.

Por Resolución do 4 de abril a Dirección Xeral de Enerxía e Minas delega no Inega as competencias atribuídas conforme ao RD 56/2016.

Mentres que non se habilite un procedemento telemático específico de presentación na Comunidade Autónoma de Galicia do “Anexo II- Modelo de declaración responsable relativa ao cumprimento dos requisitos para o exercicio da actividade profesional de provedores de servizos enerxéticos” o procedemento consiste en remitir o Anexo II adecuadamente cuberto ao Instituto Enerxético de Galicia (Inega) utilizando o procedemento  da SedeXunta: PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A), indicando no campo “Asunto relacionado” o seguinte: “Dirixido ao Instituto Enerxético de Galicia (Inega) - código DIROF: A12004763”.

REQUISITOS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PROFESIONAL DE AUDITOR ENERXÉTICO 

Segundo o artigo 1 do RD 56/2016 un Auditor Enerxético é unha persoa física con capacidade persoal e técnica demostrada e competencia para levar a cabo unha auditoría enerxética.

Segundo o artigo 8, as persoas físicas que desexen exercer a actividade profesional de auditor enerxético deberán cumprir algunha das seguintes condicións:

a) Estar en posesión dunha titulación universitaria oficial ou outras licenciaturas, Graos ou Máster universitarios nos que se impartan coñecementos básicos de enerxía, instalacións dos edificios, procesos industriais, contabilidade enerxética, equipos de medida e toma de datos e técnicas de aforro enerxético, ou ben;

b) Ter os coñecementos teóricos e prácticos sobre as auditorías enerxéticas, entendendo que posúen devanditos coñecementos as persoas que acrediten algunha das seguintes situacións:

1.ª Dispoñer dun título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade incluído no Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais cuxo ámbito competencial inclúa materias relativas ás auditorías enerxéticas.

2.ª Ter recoñecida unha competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acordo co estipulado no Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, en materia de auditorías enerxéticas.

En calquera das anteriores situacións ás que se refire o parágrafo b), recibir e superar un curso teórico e práctico de coñecementos específicos de auditorías enerxéticas, impartido por unha entidade recoñecida polo órgano competente da comunidade autónoma, co contido indicado no anexo V. A realización deste curso, terá eficacia en todo o territorio nacional, sen necesidade de trámites ou requisitos adicionais.

En canto á opción a), cabe indicar que non existe ningunha listaxe oficial de titulacións universitarias que habiliten para exercer a actividade profesional de auditor enerxético. Por iso, a aquelas titulacións que xeren dúbidas, solicitaráselles   un certificado do reitorado da universidade que o imparta no que se confirme que na titulación en cuestión  impártense   coñecementos básicos de enerxía, instalacións dos edificios, procesos industriais, contabilidade enerxética, equipos de medida e toma de datos e técnicas de aforro enerxético

En canto á opción b), o órgano competente de Galicia aínda non recoñeceu a ningunha entidade para a impartición do curso teórico práctico de coñecementos específicos de auditorías enerxéticas.