INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía e Industria

REDEXGA

DECRETO 66/2013, do 18 de abril, polo que se crea a Rede de enerxía da Xunta de Galicia e se regula a organización e competencias para a contratación da subministración enerxética dentro da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. - DOG. núm. 79, Mércores, 24 de abril de 2013

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán na contratación centralizada, polo procedemento negociado con publicidade, da subministración de enerxía eléctrica aos centros de consumo da REDEXGA.

Prego de prescripcións técnicas para a contratación centralizada da subministración de enerxía eléctrica dos centros de consumo pertencentes a REDEXGA.

Datos de contacto

inega.redexga@xunta.gal

Juan Tomás del Puerto Vilas - 981 54 15 18
José Germán Fidalgo Vázquez - 981 54 15 20

Acceso á aplicación