INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía e Industria

logo_FEDER

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2020-2021 A PROXETOS DE ENERXÍAS RENOVABEIS PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL, ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS E AUTÓNOMOS

A continuación descríbense brevemente as características principáis desta convocatoria de axudas, ainda que a información que se considerará oficial a tódolos efectos será a publicada na Resolución do 19 de junio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxetos de enerxías renovabeis térmicas para o ano 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia  2014-2020. (DOG do 1 de xullo do 2020).

Concepto

Regular a concesión de subvencións, en réximen de concurrencia competitiva, para os proxetos de equipamentos que empreguen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovabeis que empreguen como fonte enerxética biomasa, xeotermia, aerotermia e solar térmica executados en Galicia, para a Administración local, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos.

Presentación de solicitudes

Prazo para a presentación das solicitudes
•    Comenzo: dende o día 2 de xullo de 2020
•    Fin: 3 de agosto de 2020

Só se admite a presentación electrónica.
Os interesados realizarán as solicitudes a través da aplicación informática habilitada para cubrir os formularios e presentalos electrónicamente xunto coa documentación complementaria dixitalizada que se indica nas bases reguladoras. 

Beneficiarios

Podrán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:

a) As entidades locais de Galicia e as entidades dela dependentes.
b) As entidades sen ánimo de lucro.
c) As empresas legalmente constituidas e autónomos.
 
Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas  dos sectores excluidos do ámbito de aplicación do Reglamento (UE) nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, no seu artigo 1.3, entre as que figuran:
 
a)   As empresas do sector da pesca e da acuicultura segundo se recolle no Reglamento (UE) nº 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013.
b)   Aquelas que operan na transformación e comercialización dos productos agrícolas:
•    Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.
•    Cando a axuda esté supeditada a que unha parte ou a totalidade desta repercutise aos produtos primarios.

Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas que operen no sector de produción agrícola primaria coas actividades incluidas na sección A, concretamente as clases dende a 1.11 á 02.40, ámbaslas dúas excluidas.

Intensidade das axudas e cuantías máximas

A cuantía máxima da axuda será calculada en función da potencia instalada e do tipo de instalación e tendrá as siguientes intensidades por beneficiario:

Tipo de Beneficiario - Intensidade máxima da axuda    
- Entidades locais: 80%   
- Entidades xurídicas sin ánimo de lucro (que non realicen actividade económica): 80%
- Empresas, a suas agrupacións e asociacións, así coma entidades sen ánimo de lucro que realicen actividade económica: 50%. No caso de pequenas empresas a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e no caso de medianas empresas en 10 puntos porcentuais.

Tendo en conta que na presente convocatoria aplicase a sección 7 do Capítulo III del Reglamento (UE) nº 651/2014 como axudas á inversión para a promoción da enerxía procedente de fontes renovabeis (artigo 41.6.b), para as tipoloxías de biomasa tipo B e para os proxetos de aerotermia e xeotermia establécese como redución, pola inversión equivalente menos respetuosa co medio natural, un 20% dos valores da tipoloxía B3 da táboa dos costes elexibles de biomasa, valores que están establecidos en función da potencia da instalación. Para as tipoloxías A de biomasa, a redución será dun 20% sobre os valores dos seus costes elixibles máximos, reducións que tamén serán aplicables aos proxetos de enerxía solar térmica.

A cuantía máxima da axuda por proxeto de biomasa será de 250.000 €. En proxetos de aerotermia e xeotermia a axuda máxima será de 100.000 €; en solar térmica será de 15.000 €.

Prazo de execución e xustificación

A data límite para executar o proxeto e presentar a documentación xustificativa das inversións será o día 15 de xuño de 2021.

Modelos de documentos

- Otorgamento de representación
- Memoria técnica Biomasa
- Memoria técnica Biomasa Redes de Distribución (District Heating)
- Memoria técnica Bombas de Calor Xeotermia e Aerotermia
- Memoria técnica Solar Térmica
- Anexo - Renuncia
- Certificado de obra do sistema de captación Xeotérmica

Modelos de documentos para a xustificación da inversión

- Modelo obrigatorio de publicidade 

Acceso á aplicación informática

Acceso á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes

Máis información

Para información PRESENCIAL aos interesados deberase concertar cita previa no teléfono: 981 541 500.