INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
Conselleria de Economía, Empresa e Innovación

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2021 PARA PROXECTOS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADAS A PARTICULARES. EDICIÓN 2021. PROCEDEMENTO IN421O

A continuación descríbense as características principais desta liña de axudas, ainda que a información que se considerará oficial e válida, para todos os efectos, será a publicada no DOG número 10, do 18 de xaneiro de 2021, na Resolución de 28 de decembro de 2020, pola que se aproban as Bases reguladoras.(DOG do 18 de xaneiro do 2021).

As ditas axudas se tramitan en rexime de concorrencia non competitiva, polo que as solicitudes presentadas en prazo e cos requisitos establecidos nas Bases,  resolveránse por orde de entrada no rexistro, ata agotar o crédito dispoñible.

Consultar a listaxe de entidades colaboradoras adheridas Renovables 2021.

BENEFICIARIOS

Persoas físicas, comunidades e mancomunidades de veciños ou agrupacións de persoas físicas -sen personalidade xurídica- titulares de calquera dereito sobre un inmoble de carácter residencial, sito na CCAA de Galicia.

DOTACIÓN DA AXUDA

TIPOLOXÍA ORZAMENTO FONDOS
Solar Fotovoltaica 2.000.000 € Propios

PERIODO DE ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Dado o carácter incentivador, o período de execución das inversión comeza unha vez presentada a solicitude da axuda, e remata o 30 de setembro de 2021.

PRESENTACION SOLICITUDES

TELEMÁTICA, mediante as Entidades Colaboradoras adheridas (procedemento IN421N).

  • Inicio: 3 de marzo de 2021.
  • Fin: 1 de xullo de 2021.

Acceso á aplicación de cumprimentación e presentación de solicitudes de axuda.

DOCUMENTACION MINIMA NECESARIA PARA A RESERVA DE FONDOS E INICIO DO PROCEDEMENTO

INTENSIDADE DA AXUDA E CONTÍA MÁXIMA

  • A inversión elixible máxima por potencia unitaria (sen IVE) estará limitada polas características do sistema, de conformidade co disposto no artigo 5 das Bases da convocatoria.
  • A intensidade máxima será do 50% e a contía máxima da axuda por proxecto será de 25.000 €.

OUTROS DOCUMENTOS

Mais información

Telefónica 981 541 500 - 981 541 534
Presencial: Deberá concertarse cita previa no teléfono 981 541 500