INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DA XUNTA DE GALICIA (REDEXGA)

Subministración de combustible de calefacción, gasóleo C, aos centros de consumo da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga), expediente 2020_003_ SXT e 2020_018_SXT

 • Estado: ADXUDICADO
 • Empresa adxudicataria: A Coruña e Pontevedra empresa ESERGUI DISTESER, SLU (AVIA), Lugo e Ourense empresa GASÓLEOS CEAO, SL
 • Prezos deste contrato (táboa 1ª)
 • Pódese acceder a máis información sobre este procedemento de contratación nestes links: A Coruña e Pontevedra - Lugo e Ourense

 

Subministración de enerxía eléctrica aos centros de consumo da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga), expediente 2019_007_SXT

 • Estado: ADXUDICADO
 • Empresa adxudicataria: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA
 • Prezos deste contrato (táboa 2ª)
 • Pódese acceder a máis información sobre este procedemento de contratación neste link

 

Subministración de gas natural canalizado e gas natural licuado aos centros de consumo da Rede de Enerxía da Xunta de Galicia (Redexga), expediente 2021_002_SXT

 • Estado: ADXUDICADO
 • Empresa adxudicataria: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA
 • Prezos deste contrato (táboa 3ª)
 • Pódese acceder a máis información sobre este procedemento de contratación neste link

 

TÁBOA COS DESCONTOS FINAIS PARA O SUBMINISTRO DE “GASÓLEO C” AOS CENTROS DA REDEXGA (táboa 1ª)

 REDEXGA_tab1

 

 

 

 

 

Cómpre clarexar que estes descontos deberán aplicarse ao Prezo Final Semanal de cada litro de gasóleo C publicado no Boletín do Petróleo da CE para o gasóleo de calefacción en España, impostos excluídos.

TÁBOA CON PREZOS FINAIS DA ENERXÍA ELÉCTRICA 3º CONTRATO DA REDEXGA  (táboa 2ª)

 REDEXGA_tab2

Cómpre ter en conta que os prezos da táboa só se corresponden co custo da enerxía, polo que nas facturas que emita a comercializadora figurarán tamén o resto de conceptos que se inclúen na factura eléctrica, é dicir, as peaxes de acceso, os cargos do sistema, os alugueres (de ser o caso), os impostos e aqueles outros conceptos regulamentados que sexan de aplicación.

TÁBOA CON PREZOS FINAIS DO GAS NATURAL CANALIZADO E GAS NATURAL LICUADO 3º CONTRATO DA REDEXGA (táboa 3ª)

  REDEXGA_tab3
 

(*) Eses prezos variarán se se modifican os custos regulamentados vixentes (peaxes, cargos, retribución dos xestores do sistema,...)

Nesta táboa figuran os prezos que a comercializadora adxudicataria do novo contrato centralizado de gas natural canalizado e gas natural licuado da REDEXGA, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., deberá aplicar ás facturas dos centros de consumo adheridos a esta rede a partires da entrada en vigor deste 3º contrato (01/12/21).

Cómpre clarexar que os prezos da táboa só se corresponden co custo da enerxía e coas peaxes e cargos asociados (regulados), polo que nas facturas que emita a comercializadora figurarán tamén o resto de conceptos que se inclúen na factura de Gas Natural, é dicir, as peaxes e cargos correspondes ao caudal contratado/demandado, os alugueres (de ser o caso), os impostos e aqueles conceptos regulamentados que sexan de aplicación.

Máis información

- Puede ponerse en contacto en los teléfonos: 981 541 545 / 981 541 507 / 981 541 518

- Correo electrónico: inega.redexga@xunta.gal