INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

Normativa

  1. Real Decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios
  2. Resolución do 26 de decembro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia, para aprobar o modelo de presentación de documentos relativos á dedución fiscal por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares.
  3. Resolución do 10 de Outubro do 2016 pola que se aprueban os modelos de comunicación para a inscripción dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia
  4. Decreto 128/2016 polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia
  5. Real Decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedmento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios [derogado]
  6. Código técnico da edificación
  7. Plan de acción da eficiencia enerxética na UE
  8. Directiva 2002/91/CE, do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de decembro de 2002, relativa á eficiencia enerxética dos edificios (D.O.U.E. de 4 de xaneiro de 2003)
  9. Directiva 2010/31/UE, do Parlamento Europeo e do Consello do 19 de maio de 2010, relativa á eficiencia enerxética dos edificios (D.O.U.E. de 18 de xuño de 2010)