INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play
inicio ou A Enerxía en Galicia ou MDI FTX Instalacións ETS

MANIFESTACIÓN DE INTERESE POLA QUE SE CONVIDAN ÁS EMPRESAS SITUADAS NOS TERRITORIOS DE TRANSICIÓN XUSTA DE GALICIA A MANIFESTAR O SEU INTERESE NA REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A LOGRAR A REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO EN INSTALACIÓNS SUXEITAS Ó COMERCIO DE DEREITOS DE EMISIÓN

O Fondo de Transición Xusta (FTX) é un novo instrumento no marco da política de cohesión para o período 2021-2027 que ten por obxecto mitigar os efectos negativos da transición climática, prestando apoio aos territorios máis prexudicados e aos traballadores afectados, e promover unha transición socioeconómica equilibrada.

En consonancia co obxectivo específico único do FTX, as accións que reciban apoio deste deben contribuír directamente a facer posible que as rexións e as persoas afronten as repercusións sociais, laborais, económicas e ambientais da transición cara aos obxectivos da Unión para 2030 en materia de enerxía e clima e unha economía da Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arranxo ao Acordo de París.

O artigo 8 do Regulamento do Fondo de Transición Xusta dispón, así mesmo, que devandito fondo tamén poderá apoiar investimentos destinados a lograr a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) das actividades enumeradas no anexo I da Directiva 2003/87/CE, a condición de que ditas investimentos aprobáronse como parte do Plan Territorial de Transición Xusta, e sempre que sexan necesarias para a súa execución.

Segundo o establecido nesta Directiva, considéranse instalacións suxeitas ao réxime de comercio de dereitos de emisións aquelas unidades técnicas nas que leven a cabo unha ou varias actividades das enumeradas no seu anexo I que dean lugar a emisións de gases de efecto invernadoiro especificadas en relación coa devandita actividade.

Así, encadraríanse nesta categoría as centrais térmicas, de coxeración, outras instalacións de combustión de potencia térmica superior a 20MW (caldeiras, motores, compresores, etc.), refinerías, coquerías, siderurgia, instalacións de fabricación de cemento, cerámica, vidro, e papeleiras, entre outras.

Os proxectos asociados a instalacións suxeitas a comercio de dereitos de emisión poderán ser elexibles no FTX se se cumpren os seguintes requisitos:

  • Atópanse contemplados no Plan de Transición Xusta.
  • Dan lugar a unha redución de emisións de GEI substancialmente por baixo dos parámetros de referencia establecidos para unha asignación gratuíta conforme a Directiva 2003/87/CE (valores establecidos no Regulamento 2021/447).
  • Trátase de actuacións necesarias para a creación dun número significativo de postos de traballo.

 

O procedemento elixido é unha convocatoria de Manifestación de Interese non vinculante, que deberá ser lanzada en cada territorio e irá dirixida aos titulares das instalacións suxeitas a comercio de dereitos de emisión da zona que estean interesados en recibir axudas do FTJ para poñer en marcha proxectos de investimento que cumpran os requisitos definidos no apartado anterior.

Os interesados deberán cubrir o formulario correspondente, mediante o cal se achegará información sobre a propia entidad,  o proxecto proposto, a súa localización en territorio elexible, a redución de emisións prevista e a creación de postos de traballo asociados ao devandito proxecto.

As Manifestacións de Interese deberán presentarse ata o 22 de xullo de 2022 (inclusive) e deberán enviarse ao Instituto Enerxético de Galicia á dirección de correo electrónico mdiftj.inega@xunta.gal, cubrindo o modelo de memoria e indicando no asunto do mensaxe "Manifestación de interese – FTX Instalacións ETS [nome da entidade que presenta a proposta]". O modelo pódese complementar cun breve informe ou documentación adicional que achegue información relevante cun límite de 3 páxinas.

Documentación

Máis información

  • No correo electrónico mdiftj.inega@xunta.gal
  • Por teléfono 981 541 509
  • Por videoconferencia, mediante solicitude de cita previa no correo electrónico mdiftj.inega@xunta.gal