INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

Xeración Electricidade

Electricidade neta xerada

Evolución da electricidade neta xerada polas centrais galegas, desglosada segundo a fonte de enerxía.

  1. Evolución xeración electricidade