INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

logo_FEDER

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES TÉRMICAS E PROXECTOS INTEGRAIS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE GALICIA

Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as Universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN421X). (DOG do 13 de setembro do 2019).
 
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421X). (DOG do 2 de outubro do 2019).
 
RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. (DOG do 20 de abril do 2020).
 
RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020 pola que se amplían os prazos e se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (DOG do 6 de agosto do 2020).
 
RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2021 pola que se amplían os prazos recollidos na Resolución do 8 de agosto de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. (DOG do 9 de marzo do 2021).
 

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, as universidades públicas integrantes do Sistema universitario de Galicia.
 

Obxecto

O obxecto destas bases e apoiar proxectos con fins de aforro e eficiencia enerxética e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos de enerxías renovables limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica.
 

Bases reguladoras e convocatoria

Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as Universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN421X)

Contía

1. As subvencións que se concedan financiaranse con cargo aos orzamentos do Inega para os exercicios 2019 e 2020 e  imputaranse ás aplicacións orzamentarias 09.A2.733A.744.5 e 09.A2.733A.744.1.


O crédito máximo, segundo a tipoloxía de proxecto, será o seguinte:

Distribución por liña de axuda Total (€)
Renovables térmicas 1.031.795,00
Aforro enerxético 5.317.096,44
TOTAL 6.348.891,44


O importe dos fondos previstos entenderase máximo, se ben cabería a posibilidade de ampliar o crédito como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria derivada dalgunha das circunstancias previstas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de la Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, se fora o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. Isto podería dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación de solicitantes e os límites orzamentarios impostos fixados nestas bases.

2. A contía da subvención será do 80 % do custe elixible da actuación. 

3. Con carácter xeral, establecese unha axuda máxima por beneficiario de 2.400.000 euros. Este límite poderá ser modificado no caso de que coas solicitudes presentadas non se cubra o orzamento total ou específico da convocatoria.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de dous (2) meses, contado desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria.

Documentación complementaria solicitude

- Memoria técnica Aforro Eficiencia Enerxética
- Memoria técnica Biomasa
- Memoria técnica Bomba Calor
- Memoria técnica Solar Térmica
- Modelo outorgamento representación
- Modelo de publicidade

 

Acceso á aplicación

Prema no seguinte enlace para "Iniciar a presentación na Sede da Xunta de Galicia" e proceder á cumprimentación e presentación da solicitude.

Máis información

Para información PRESENCIAL aos interesados deberase concertar cita previa no teléfono: 981 541 500.