INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

logo_FEDER

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2020-2021 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL, ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS E AUTÓNOMOS

A continuación descríbense brevemente as características principáis desta convocatoria de axudas, ainda que a información que se considerará oficial a tódolos efectos será a publicada na Resolución do 19 de junio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxetos de enerxías renovabeis térmicas para o ano 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia  2014-2020. (DOG do 1 de xullo do 2020).

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 19 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas, para los años 2020-2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN421G).(DOG do 21 de outubro de 2020).

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G). (DOG do 10 de novembro do 2020).

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G). (DOG do 13 de xaneiro do 2021).

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 24 da Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020 e 2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 129, do 1 de xullo). (DOG do 14 de xuño do 2021).

Concepto

Regular a concesión de subvencións, en réximen de concurrencia competitiva, para os proxetos de equipamentos que empreguen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovabeis que empreguen como fonte enerxética biomasa, xeotermia, aerotermia e solar térmica executados en Galicia, para a Administración local, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos.

Presentación de solicitudes

Prazo para a presentación das solicitudes
•    Comenzo: dende o día 2 de xullo de 2020
•    Fin: 3 de agosto de 2020

Só se admite a presentación electrónica.
Os interesados realizarán as solicitudes a través da aplicación informática habilitada para cubrir os formularios e presentalos electrónicamente xunto coa documentación complementaria dixitalizada que se indica nas bases reguladoras. 

Beneficiarios

Podrán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:

a) As entidades locais de Galicia e as entidades dela dependentes.
b) As entidades sen ánimo de lucro.
c) As empresas legalmente constituidas e autónomos.
 
Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas  dos sectores excluidos do ámbito de aplicación do Reglamento (UE) nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, no seu artigo 1.3, entre as que figuran:
 
a)   As empresas do sector da pesca e da acuicultura segundo se recolle no Reglamento (UE) nº 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013.
b)   Aquelas que operan na transformación e comercialización dos productos agrícolas:
•    Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.
•    Cando a axuda esté supeditada a que unha parte ou a totalidade desta repercutise aos produtos primarios.

Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas que operen no sector de produción agrícola primaria coas actividades incluidas na sección A, concretamente as clases dende a 1.11 á 02.40, ámbaslas dúas excluidas.

Intensidade das axudas e cuantías máximas

A cuantía máxima da axuda será calculada en función da potencia instalada e do tipo de instalación e tendrá as siguientes intensidades por beneficiario:

Tipo de Beneficiario - Intensidade máxima da axuda    
- Entidades locais: 80%   
- Entidades xurídicas sin ánimo de lucro (que non realicen actividade económica): 80%
- Empresas, a suas agrupacións e asociacións, así coma entidades sen ánimo de lucro que realicen actividade económica: 50%. No caso de pequenas empresas a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e no caso de medianas empresas en 10 puntos porcentuais.

Tendo en conta que na presente convocatoria aplicase a sección 7 do Capítulo III del Reglamento (UE) nº 651/2014 como axudas á inversión para a promoción da enerxía procedente de fontes renovabeis (artigo 41.6.b), para as tipoloxías de biomasa tipo B e para os proxetos de aerotermia e xeotermia establécese como redución, pola inversión equivalente menos respetuosa co medio natural, un 20% dos valores da tipoloxía B3 da táboa dos costes elexibles de biomasa, valores que están establecidos en función da potencia da instalación. Para as tipoloxías A de biomasa, a redución será dun 20% sobre os valores dos seus costes elixibles máximos, reducións que tamén serán aplicables aos proxetos de enerxía solar térmica.

A cuantía máxima da axuda por proxeto de biomasa será de 250.000 €. En proxetos de aerotermia e xeotermia a axuda máxima será de 100.000 €; en solar térmica será de 15.000 €.

Prazo de execución e xustificación

A data límite para executar o proxeto e presentar a documentación xustificativa das inversións será o día 15 de xuño de 2021.

Modelos de documentos

- Otorgamento de representación
- Memoria técnica Biomasa
- Memoria técnica Biomasa Redes de Distribución (District Heating)
- Memoria técnica Bombas de Calor Xeotermia e Aerotermia
- Memoria técnica Solar Térmica
- Anexo - Renuncia
- Certificado de obra do sistema de captación Xeotérmica

Modelos de documentos para a xustificación da inversión

- Modelo obrigatorio de publicidade 

- Modelo actuación realizada

- Memoria de publicidade

Acceso á aplicación informática

Acceso á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes

Máis información

Para solicitar máis información pode poñerse en contacto nos teléfonos: 981 541 539, 981 541 530 (Biomasa e Solar), 981 541 519 (Aerotermia e Xeotermia).