INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2022 PARA PROXECTOS DE BIOMASA, DESTINADAS A PARTICULARES - IN421P

A continuación  se describen brevemente as características principais destas axudas, aínda que  a información que se considerará oficial para todos os efectos será a publicada na Resolución do 27 de decembro de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión e se procede á convocatoria destas subvenciones para o ano 2022 (Códigos de procedementos: IN421N, IN421P). (DOG do 18 de xaneiro de 2022).

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 27 de decembro de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria destas subvencións para o ano 2022 (códigos de procedemento IN421N e IN421P). (DOG do 11 de febreiro do 2022).

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2022 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 23 da Resolución do 27 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 11, do 18 de xaneiro). (DOG do 29 de setembro do 2022).

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares, para o ano 2022 (código de procedemento IN421P). (DOG do 19 de abril do 2023).

Ditas axudas serán en réximen de concorrencia non competitiva, as solicitudes de axuda presentadas en plazo e cos requisitos establecidos nestas bases tramitaranse e resolveranse por orde de entrada no rexistro ata esgotamento de crédito.

Aviso Importante

Detectouse unha incompatibilidade allea ás aplicacións do INEGA entre a última versión dos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge (v98) e a ferramenta Autofirma, que impide asinar e presentar electrónicamente.

Ata que o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital non publique unha nova versión da aplicación Autofirma, debe utilizarse unha versión inferior destes navegadores ou outro navegador. 

Beneficiarios 

a) Persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble residencial.
b) Comunidades ou Mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial situadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade.

Dotación da Axuda

TIPOLOXÍA ORZAMENTO FONDOS
Biomasa 1.500.000 € Propios

Período de actuacións subvencionables

Coa finalidade de fomentar a utilización da biomasa forestal con fins enerxéticos, o período de execución das inversións comeza unha vez que se teña efectuada a solicitude de axuda ante esta entidade pola entidade colaboradora, e a data máxima para a súa xustificación será o 30 de setembro de 2022. Para todas a solicitudes de axuda en que se puxese a disposición do solicitante a resolución de concesión a partir do 31 de maio, o prazo de execución das instalacións amplíase ata o 31 de outubro de 2022.

Presentación solicitude beneficiarios

As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) só se admite a tramitación  electrónica.

TIPOLOXIA INICIO SOLICITUDE
Biomasa 2 de marzo as 9.00h


Fin solicitude: 1 de xullo de 2022

Documentación mínima necesaria para a tramitación do procedemento

- Solicitude de axuda - anexo IV

- Autorización para a representación - anexo V

- Memoria técnica da actuación, segundo o modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.gal)

Intensidade da axuda e contía máxima 

- A inversión elixible máxima por potencia unitaria (sen IVE) estará limitada pola características do sistema de conformidade ó disposto no artigo 5 das bases da convocatoria.

- A contía da axuda será do 50% do investimento elixible da instalación.

- A contía máxima por proxecto será de 60.000 €.

Documentación complementaria

- Memoria técnica Biomasa

- Anexo V - modelo Representación

- Anexo VI - modelo Declaración compromisos membros da agrupación de persoas físicas

- Anexo VII - modelo Renuncia

- Informe Técnico actualización realizada

Acceso á aplicación informática

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes.

Mais información

Para máis información poden contactar co Inega a través dos teléfonos:

- Parte técnica: 981 541 524, 981 541 530 

- Parte administrativa: 981 541 510