INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

logo_FEDERlogo_MOVES

SUBVENCIÓNS ANO 2020 PARA MOBILIDADE EFICIENTE E SOSTIBLE (PROGRAMA MOVES II EN GALICIA)

 

- Inicio do prazo de solicitude de adhesión de entidades colaboradoras (Actuación 1 e 2): Dende o 11 de setembro de 2020 (artigo 6.3).

- Inicio do prazo de solicitude das axudas: 9:00h do 1 de outubro de 2020 (artigo 7.2).

- Fin do prazo de solicitude: 10 de setembro de 2021.

Consultar a listaxe de entidades colaboradoras adheridas.

Consultar as estatísticas de solicitudes do Programa para mobilidade eficiente e sostible (PROGRAMA MOVES II EN GALICIA).

A continuación descríbense brevemente as características principais desta liña de axudas en réxime de concorrencia non competitiva, aínda que a información que se considerará oficial para todos os efectos será a publicada na Resolución do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondente ao programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sostible (Programa MOVES II) Anualidade 2020. (IN421Q, IN421R). (DOG do 10 de setembro de 2020). Bases da convocatoria (BOE do 17 de xuño de 2020), modificado por (BOE do 4 de xullo de 2020) e publicada a corrección de erros (BOE do 16 de setembro de 2020).

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2021 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidas na Resolución do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II), anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).(DOG do 13 de abril do 2021).

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa Moves II), anualidade 2020 (código de procedemento IN421R).(DOG do 1 de febreiro do 2022).

Conceptos subvencionables

- Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

Pode consultar no seguinte link os vehículos subvencionables:

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-II

- Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.

- Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

- Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sostible ao traballo.

 tabla_actuaciones_MOVES

 

Beneficiarios

 tabla_actuaciones_MOVES_beneficiarios

 Período de actuacións subvencionables

Con carácter xeral considéranse actuacións subvencionables as iniciadas unha vez efectuada a solicitude de axuda e rematadas no prazo máximo dun ano desde que se notifica a concesión da axuda.

Polo tanto, o contrato de merca (no caso de persoas xurídicas públicas terase en conta a data de publicación de pregos de licitación), a totalidade das facturas e dos xustificantes de pagamento teñen que ter data posterior a solicitude de axuda, e anterior ao prazo máximo dun ano contado desde a notificación da concesión da axuda.

Non obstante, segundo o recollido na Disposición Adicional Segunda do Real Decreto 569/2020, as adquisicións de vehículos realizadas por persoas físicas sen actividade profesional ou que non desenvolvan actividade económica, que foran formalizadas a partir da entrada en vigor de este real decreto (18/06/2020), serán consideradas actuacións subvencionables.

Presentación da solicitude de axuda

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible dende a Sede Electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, http://www.inega.gal. Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria.
Poderá facer a presentación electrónica:
    • Para a Actuación 1: Os concesionarios adheridos como entidade colaboradora. As entidades públicas poderán solicitar directamente.
    • Para a Actuación 2: As empresas instaladoras adheridas como entidade colaboradora. As entidades públicas ou as empresas con actividade de estacións de servizos poderán solicitar directamente.
    • Para a Actuación 3 ou 4: O solicitante ou representante legal. O solicitante ou representante legal deberá posuír un NIF electrónico ou calquera outro certificado dixital en vigor.

Documentación necesaria para presentar a solicitude

Para formular a solicitude, ademais de encher o correspondente formulario cos datos de identificación do solicitante e xerais da actuación (Anexo III de solicitude), deberase aportar a través da aplicación, a seguinte documentación mínima:
     a) Solicitude de axuda - Anexo III.
     b) Autorización para a representación - Anexo IV, salvo persoas físicas ou xurídicas que presenten directamente co seu certificado dixital.
     c) Presentación da oferta do proxecto que se pretende levar a cabo. Cando o investimento sen IVE da actuación concreta que se subvenciona supoña un gasto para o beneficiario igual ou superior a 15.000 €, achegaranse  tres ofertas da instalación que se pretende levar a cabo, isto non será aplicable no caso da Actuación 1- Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

Solicitude de adhesión de entidades colaboradoras

Poderán ser entidades colaboradoras:

1º Para a Actuación 1: Os concesionarios ou puntos de venta cuxo epígrafe da sección primeira das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, sexa 615.1 Comercio ao por maior de vehículos, motocicletas, bicicletas e os seus accesorios, ou 654.1 comercio ao pormenor de vehículos terrestres.
2º Para a Actuación 2: As empresas con actividade de instalación de baixa tensión. Será necesario que estas empresas estean dadas de alta na Consellería de Economía, Emprego e Industria como empresas con actividade de instalación de baixa tensión (procedemento IN609A).

Proceso de solicitude de adhesión de entidades colaboradoras

Adhesión simplificada:

a.- Esta forma de adhesión está unicamente dirixida ás entidades colaboradoras adheridas ao programa MOVES 2019-2020 e que desexen adherirse ao programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sostible (programa MOVES II) para as anualidades 2020-2021.
b.- A entidade colaboradora deberá acceder á aplicación informática dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.gal) ou accesible dende a Sede Electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) para cubrir a solicitude de adhesión (Anexo I) e o convenio de colaboración (Anexo II), xerarase un documento en formato pdf con estes dous anexos.
Por defecto a aplicación informática cubrirá os anexos cos datos dispoñibles da convocatoria da anualidade 2019-2020. A entidade colaboradora poderá actualizar os datos, se é o caso. No caso de modificación de datos, a entidade colaboradora deberá xuntar a documentación necesaria para xustificar estes cambios, de igual xeito que se realiza na adhesión común. Unha vez xerada a solicitude normalizada (Anexo I), deberá presentala  por vía electrónica de conformidade ao establecido.
c.- Para acceder á aplicación informática e solicitar a adhesión simplificada, utilizará o usuario e a contrasinal outorgados polo Inega na convocatoria 2019-2020. No caso de que algunha entidade colaboradora non recorde estes datos, poderá solicitalos a través do correo electrónico habilitado para tal efecto, indicando os seus datos para identificación.

Adhesión común:

a.- A primeira vez que a entidade colaboradora acceda a aplicación asignarase un usuario e un contrasinal. Este usuario e contrasinal serán os válidos para consultar o estado da solicitude de adhesión, para cubrir as solicitudes de axuda e para ver o seu estado.

b.- A entidade colaboradora deberá acceder á aplicación informática dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.gal) ou accesible desde a Sede Electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) para encher a solicitude de adhesión (Anexo I) e o convenio de colaboración (Anexo II), xerarase un documento en formato pdf con estes dous anexos -o segundo por duplicado-.
Unha vez xerada a solicitude normalizada (Anexo I), deberá presentala por vía electrónica.
 

Contía máxima da axuda


Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas
A contía da axuda será a establecida na seguinte táboa: tabla_actuaciones_MOVES_contiamaxima
(1) 750 euros adicionais no caso de vehículos adaptados para persoas con discapacidade con mobilidade reducida: Para persoas físicas e M1 ou Profesionais autónomos e N1 sempre que a adaptación conste na ficha técnica do vehículo adquirido.

(2) 53.000 para vehículos BEV de 8 prazas, no caso de que o beneficiario sexa unha administración pública ou entidades ou institucións que se dediquen principalmente a prestar servizos sociais ou sen ánimo de lucro recoñecidas de utilidade pública.

Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
A axuda será do 30 % do custe subvencionable para entidades cuxo NIF comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, R ou W e 40 % para o resto cun máximo de 100.000 € por solicitante.
Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
A axuda será do 30 % do custe subvencionable cun máximo de 100.000 € por solicitante.
Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sostible ao traballo.
A axuda será do 40 % do custe subvencionable para destinatarios con actividade comercial ou mercantil e  50 % para o resto de posibles beneficiarios cun máximo de 500.000 € por solicitante.

Prazo de execución e xustificación

O prazo máximo de execución e xustificación das actuacións será de 12 meses contados dende a data de notificación da resolución de concesión. Ademais, o prazo de execución das actuacións en ningún caso poderá exceder o 17 de marzo de 2023.

Documentación complementaria solicitude

    • Declaración de outorgamento de representación (Anexo IV)
    • Para agrupacións de persoas físicas sen personalidade, declaración dos compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación de persoas físicas sen personalidade (Anexo V)
    • Memoria técnica descritiva para as actuacións 2, 3 e 4.
    • Para administracións públicas Modelo de Declaración responsable de adscrición.

Requirimentos de Emenda

Segundo o artigo 12 da convocatoria, calquera notificación realizarase a través de medios electrónicos mediante o sistema de notificación electrónica de Galicia- Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no apartado Notificacións electrónicas.


Este sistema remitirá aos beneficiarios ou no seu caso ás entidades colaboradoras avisos da posta a disposición das notificacións na súa conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.


Todos os trámites administrativos (presentación da solicitude, presentación da documentación requirida…) que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal).

Modelos de documentos para a xustificación do investimento

- Manual de imaxe do programa
- Certificado de finalización da instalación
- Modelo obrigatorio de publicidade
-
Memoria xustificación publicidade

Modelos de documentos

- Solicitude Renuncia (Anexo VI)
- Solicitude Modificación (Anexo VIII)

Acceso á aplicación informática

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes de adhesión de entidades colaboradoras.
Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes de axuda.

Máis información

Para solicitar máis información pode poñerse en contacto no teléfono: 981 95 35 43.