INEGA Instituto Enerxético de Galicia

Play

SUBVENCIÓNS ANO 2023 PARA PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA DE ENTIDADES LOCAIS E COMUNIDADES ENERXÉTICAS

Inicio solicitude: Desde o 28 de marzo de 2023 ás 9:00 h.
Fin prazo solicitude: 15 de xuño de 2023.
Concorrencia:  Non competitiva, os fondos asignaranse pola orde de entrada da solicitude no rexistro

A continuación descríbense brevemente as características principais desta liña de axudas, aínda que a información que se considerará oficial para todos os efectos será a publicada na Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas (Código IN418E). (DOG do 15 de marzo de 2023).

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2023 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas, anualidade 2023 (código de procedemento IN418E). (DOG do 7 de xuño do 2023).

 RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2023 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimento establecidos na Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas, anualidade 2023 (código de procedemento IN418E). (DOG do 28 de setembro do 2023).

Conceptos subvencionables

Son proxectos subvencionables as actuacións que se detallan a continuación en función da tipoloxía de solicitante:

a) Planificación enerxética de concellos ou agrupacións de concellos: Contratación dos servizos xurídicos e/ou técnicos precisos para a mellora da planificación enerxética e contratación das subministracións enerxéticas das entidades locais. Como resultado debe elaborarse un Estudo Estratéxico para a subministración enerxética da entidade local no que se contemple a promoción do aforro enerxético, e en concreto a análise e a posta en marcha dun proceso de contratación centralizada, que aglutine cando menos aos concellos agrupados na solicitude ou representados pola entidade local. A análise xurídica debe avaliar a forma en que os concellos e os entes instrumentais asociados que así o desexen poden agruparse para a merca conxunta de enerxía.

No caso de entidades locais que non sexan concellos a actuación será subvencionable en canto os servizos de planificación enerxética  se dirixan aos concellos que represente a entidade local e conten co acordo do concello para a solicitude da axuda.

No caso de concellos sen agrupar só poderán acceder á axuda se os pregos publicados permiten a adhesión ao contrato doutros concellos ou entidades públicas. Os concellos que non participen na publicación dos pregos con alo menos unha das súas subministracións perderán o dereito ao cobramento da axuda.

b) Planificación enerxética de comunidades enerxéticas constituídas ou en fase de constitución: Contratación dos servizos de asistencia técnica e/ou xurídica precisos para a definición das infraestruturas enerxéticas necesarias e a definición, elaboración ou ampliación dos estatutos que rexen ou rexerán a operativa e xestión da Comunidade Enerxética a partires da súa constitución.

Listaxe de empresas interesadas en prestar servizos de Planificación Enerxética

Os solicitantes poden escoller libremente as empresas que os asesoren. No seguinte link pode consultar a “Listaxe de empresas interesadas en prestar servizos de planificación  enerxética ás entidades locais e comunidades enerxéticas” elaborada polo Inega coa finalidade de facilitar o contacto entre solicitantes e provedores, pero que en ningún caso debe entenderse como garantía do Inega da calidade dos traballos resultantes, cuxa responsabilidade corresponde ás partes.

Para solicitar a inclusión na citada listaxe debe remitirse ao Inega, a través do seguinte link,  o Anexo IV da resolución en calquera momento desde a publicación da resolución e antes de que remate o prazo de presentación de solicitudes de axuda.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións as seguintes persoas en función do tipo de actuación:

a) Planificación enerxética de concellos: as entidades que integran a Administración local conforme ó artigo 3 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local ou as agrupacións das entidades anteriores en base a un acordo marco no que se especifique en que porcentaxe participa cada unha e se estableza unha persoa única a efectos de notificación.

b) Planificación enerxética de comunidades enerxéticas: comunidades enerxéticas xa constituídas e con residencia ou establecemento en Galicia. Sen prexuízo de que podan presentar solicitudes de axuda previas á constitución da comunidade enerxética sempre e cando formalicen a constitución antes da finalización do período de xustificación.

Período de actuacións subvencionables

Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 1 de xaneiro e o 23 de outubro de 2023.

Contía máxima da axuda

A intensidade de axuda en función do tipo de actuación será á que se determina a continuación:

a) Planificación enerxética a concellos: a intensidade de axuda dependerá dos concellos que aporten subministracións enerxéticas ao contrato centralizado segundo o establecido na seguinte táboa:

Agrupación de concellos Intensidade da axuda
Sen agrupar 30%
De 2 a 5 concellos 50%
Máis de 6 concellos 70%

 

No caso de concellos cunha poboación inferior a 5.000 habitantes incrementarase a intensidade de axuda un 15%. Incrementarase un 15% adicional a concellos fusionados ou un 10%  a concellos emprendedores (o aumento de intensidade de axuda por concello emprendedor non é acumulable co incremento por concello fusionado)."


No caso de concellos sen agrupar só poderán acceder a axuda se os pregos publicados permiten a adhesión ao contrato doutros concellos ou entidades públicas.
No caso de entidades locais que non sexan concellos, a intensidade de axuda se calculará en función dos concellos aos que represente.


Establécese unha axuda máxima de 15.000 € por concello. No caso de acordo marco entre varios concellos a axuda máxima aplicarase individualmente a cada concello da agrupación. No caso de entidades locais que representen a varios concellos aplicarase unha axuda máxima de 15.000 € por cada concello que represente a entidade local e que aporte subministracións enerxéticas da súa titularidade ao contrato centralizado cun máximo de 150.000 € por expediente.

b) Planificación enerxética de comunidades enerxéticas: a intensidade da axuda será do 80 % do custe elixible da actuación  cun máximo de 15.000 € de axuda por solicitude

Presentación de solicitudes

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, www.inega.gal. Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria.

Para poder facer a presentación electrónica o solicitante ou representante legal deberá posuír un DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital en vigor.

Prazo para a presentación da solicitude

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 28 de marzo ás 9:00 h e remata o 15 de xuño de 2023.

Modelos documentación solicitude

- Memoria técnica de Planificación Enerxética

Modelos de documentos para a xustificación do investimento

- Modelo de declaración de actuación executada
- Anexo II de Representación
- Anexo III de Renuncia

Notificacións

Segundo o artigo 19 das bases reguladoras da convocatoria, todas as notificacións realizaranse por medios electrónicos, mediante o sistema de notificación electrónica de Galicia- Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no apartado Notificacións electrónicas.

Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións a súa conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

Todos os trámites administrativos (presentación da solicitude, presentación da documentación requirida…) que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (https://www.inega.gal).

Acceso á aplicación informática

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes.

Máis información

Pode solicitar máis información poden poñerse en contacto nos teléfonos: 981 54 15 39 / 981 54 15 14.