A Axencia

A Axencia 

En virtude do Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia procédese á transformación do Inega en axencia pública autonómica, mantendo a súa adscrición á consellería competente na materia, conforme o establecido na Lei 3/1999, do 11 de marzo, encadrada dentro das entidades instrumentais do sector público autonómico reguladas no título III da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
A axencia Inega conta con personalidade xurídica propia diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, patrimonio e tesourería propios e autonomía de xestión nos termos que precisan as leis.

DECRETO 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia.

DECRETO 19/2023, do 2 de marzo, polo que se modifica o Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da axencia Instituto Enerxético de Galicia.

A axencia

OBXECTIVOS

Os obxectivos básicos da axencia Instituto Enerxético de Galicia son o fomento, impulso e realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudo e apoio das actuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación, se for o caso, de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

ÓRGANOS DE GOBERNO

A presidencia

A Presidencia da axencia Instituto Enerxético de Galicia corresponde á persoa titular da consellería competente en materia de enerxía. Por razóns organizativas e de oportunidade, a persoa titular da consellería competente en materia de enerxía poderá propoñer ao Consello da Xunta o nomeamento dunha persoa para desempeñar a Presidencia da axencia no seu lugar.

O Consello Reitor

O Consello Reitor estará integrado polos seguintes membros:

a) Presidente/a: a persoa titular da Presidencia da axencia.

b) Vicepresidente/a: a persoa titular da Dirección da axencia.

c) Sete vogais, nomeados pola persoa titular da consellería de adscrición:

– Tres vogais representarán a consellería competente en materia de enerxía e serán designados por esta.

– Dous vogais representará a consellería competente en materia de ordenación do territorio e ambiente e serán propostos por esta.

– Un/unha vogal en representación da consellería competente en materia de facenda e será proposto/a por esta.

– Un/unha vogal representará as corporacións locais e será proposto pola Fegamp.

Secretario

Designado e nomeado polo Consello Reitor entre o persoal que presta servizos na axencia. A persoa titular da Secretaría asistirá ás reunións con voz pero sen voto.

Vogais

ORDE do 1 de xullo de 2024 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

ORDE do 12 de xullo de 2023 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

ORDE do 29 de marzo de 2021 pola que se nomea vogal do Consello Reitor da Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

ORDE do 3 de febreiro de 2021 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

ORDE do 1 de febreiro de 2017 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Órganos de goberno
ÓRGANOS EXECUTIVOS
A Dirección

É o órgano executivo da axencia Instituto Enerxético de Galicia, e correspóndelle a súa xestión ordinaria e será exercida, por razón do cargo, pola persoa titular da dirección xeral con competencias en enerxía.

OUTROS ÓRGANOS
O Comité de Dirección

A persoa titular da Dirección da axencia Instituto Enerxético de Galicia estará asistida por un comité de dirección composto polas persoas titulares da Xerencia, dos departamentos e da Secretaría do Consello Reitor, en caso de que este non exerza posto de director/a de departamento ou xerente/a.

A Comisión de Control e Seguimento

É o órgano de control do funcionamento da axencia Instituto Enerxético de Galicia e estará composta polos seguintes membros:

a) Unha persoa representante da entidade titular do contrato de xestión.

b) Unha persoa representante da consellería de adscrición da axencia.

c) Unha persoa representante da consellería que ten as competencias en materia de orzamentos.

d) Unha persoa representante da consellería que ten as competencias en materia de avaliación e reforma administrativa.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

1. Director
2. Xerencia, da cal depende o Departamento de Coordinación de Eficiencia Enerxética no Sector Público e deste a Área de Xestión e Coordinación
3. Departamento de Enerxía, do cal dependen a Área de Enerxías Renovables e a Área de Aforro e Eficiencia Enerxética

Estructura organizativa

 

 

FUNCIÓNS

As súas funcións xerais son:

 

Elaborar e propoñer á consellería competente en materia de enerxía plans e programas en materia enerxética.

Promover e, se for o caso, executar os plans e programas indicados, aprobados pola consellería competente en materia de enerxía.

Propoñer a elaboración de disposicións para o establecemento, desenvolvemento e xestión da política enerxética.

Controlar, vixiar e inspeccionar, dentro do ámbito de actuación do Inega e en coordinación coa subdirección xeral competente en materia de enerxía, as instalacións de produción, condución, distribución, subministración e consumo de enerxía, tendo como obxectivo prioritario a seguridade das instalacións.

Fomentar e desenvolver programas de asesoramento e auditoría enerxéticos para impulsar actuacións de aforro e mellora da eficacia enerxética, elaborar programas de racionalización do uso da enerxía e promover o aproveitamento dos recursos enerxéticos.

Fomentar e participar en programas e proxectos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías enerxéticas, bens de equipamento e servizos relacionados coa enerxía.

Fomentar e participar na avaliación e implantación de sistemas de produción de Enerxía baseados en recursos endóxenos, con especial promoción dos que utilicen enerxías renovables e de coxeración.

Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en materia enerxética para entes públicos ou privados.

Organizar programas de formación e reciclaxe profesional, en colaboración con centros de formación de ámbito universitario e profesional.

Orientar as persoas usuarias nos hábitos de consumo enerxético mediante campañas e actuacións específicas.

Fomentar a participación das empresas e institucións galegas nos programas enerxéticos estatais e internacionais, principalmente os emprendidos pola Unión Europea, así como emitir informe e asesorar sobre as directrices e programas comunitarios dirixidos ao ámbito enerxético.

Poderá exercer a representación da Comunidade Autónoma nos organismos previstos pola normativa vixente en materia enerxética.

Ademáis de:

Xestionar a Rede de enerxía da Xunta de Galicia, creada mediante o Decreto 66/2013, do 18 de abril.

Realizar un labor divulgativo e formativo no ámbito da certificación enerxética de edificios.

Impulsar e xestionar incentivos para a implantación de proxectos de enerxías renovables e de eficiencia enerxética.

Asesorar no ámbito enerxético e promover a realización de estudos para a posta en marcha de medidas de eficiencia enerxética e enerxías renovables na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia.

Impulsar e realizar o seguimento de proxectos innovadores con carácter demostrativo no ámbito da enerxía.

Para o exercicio das devanditas funcións, o Instituto Enerxético de Galicia poderá actuar tanto directamente como a través de calquera das entidades dependentes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo das limitacións establecidas pola lexislación vixente no caso de que a súa actuación comporte o exercicio de potestades administrativas.

Funcións

Sociedades participadas

 

 

Sociedades Participadas

A continuación pode descargarse o seguinte documento onde se desglosan as diferentes empresas e entidades participadas polo Inega.

 

SOCIEDADES PARTICIPADAS INEGA