Transparencia e goberno aberto

Transparencia e goberno aberto

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos, tanto no que respecta aos datos derivados da súa actividade administrativa e gobernamental coma no tocante aos mecanismos de control das boas prácticas por parte das persoas que teñen responsabilidades públicas. Esta lei favorece o dereito dos cidadáns a coñecer a actividade da Administración e a controlar as decisións administrativas. Enténdese que unha opinión pública informada contribúe a definir e realizar accións respectuosas co interese xeral e, por este motivo, incentívase e facilitase o acceso a información administrativa aproveitando o desenvolvemento das novas tecnoloxías como canles de transmisión e difusión.

En cumprimento do disposto na citada Lei de transparencia e bo goberno, desde esta sección pode acceder á contratación, convenios, axudas e programas de actuación que desenvolve o Inega.

Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno

Transparencia e goberno

 

 

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

Acceder

 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL

CADROS DE PERSOAL
CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS

 

 

CANLE DE DENUNCIA

ACCEDER