Consultas públicas

Consultas públicas

MDI Hidróxeno Galicia

MANIFESTACIÓN DE INTERESE EN POTENCIAIS USOS E PROXECTOS  
RELACIONADOS CO HIDRÓXENO DE ORIXE RENOVABLE CON APLICACIÓN EN  
GALICIA

No marco dos procesos de transición ecolóxica e cohesión social e territorial, como dous dos eixes de actuación prioritarios do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, así como da maximización da contribución de Galicia á consecución dos obxectivos nacionais e internacionais relacionados co hidróxeno de orixe renovable, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia lanza, a través do Instituto Enerxético de Galicia, un proceso polo que invita a empresas, clusters, asociacións e entidades públicas a manifestar o seu interese no desenvolvemento de proxectos ou iniciativas asociadas á cadea de valor industrial do hidróxeno renovable en Galicia.  

En particular, co fin de maximizar o impacto dos proxectos promovidos, preténdese identificar ás partes interesadas en desenvolver accións en áreas clave para o desenvolvemento do sector do hidróxeno renovable en Galicia, tales como:

Consultas públicas

USOS E DEMANDAS DE HIDRÓXENO RENOVABLE

Usos e demandas de hidróxeno renovable, mediante a identificación de potenciais usuarios ou demandantes finais interesados en incorporar o hidróxeno de orixe renovable ó desenvolvemento das súas actividades (usos industriais, loxísticos, uso como materia prima, etc.)

GUÍAS INFORMATIVAS E CONSELLOS SOBRE AFORRO ENERXÉTICO DA CNM

ou a posible adaptación tecnolóxica de equipos para o seu uso con hidróxeno.

DESEÑO E FABRICACIÓN

de compoñentes, equipos e sistemas asociados á produción de hidróxeno de orixe renovable: sistemas de xeración de enerxía eléctrica renovable, electrolizadores, sistemas de almacenamento e xestión, compresores, etc.

PROXECTOS

e/ou desenvolvemento de tecnoloxía para produción, transporte, distribución e almacenamento de hidróxeno renovable.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN

asociadas á cadea de valor do hidróxeno renovable.

SERVIZOS ASOCIADOS

á toda a cadea de valor do hidróxeno renovable: I+D+i, deseño, fabricación, construción, produción, transporte, almacenamento, etc.

 

O obxectivo desta Manifestación de Interese é a definición das liñas estratéxicas de actuación no eido do hidróxeno de orixe renovable en Galicia.

As Manifestacións de Interese deberán presentarse ata o 18 de xuño de 2021 (inclusive) e deberán enviarse ao Insitituto Enerxético de Galicia ao enderezo de correo electrónico mdih2galicia.inega [at] xunta.gal (mdih2galicia[dot]inega[at]xunta[dot]gal), completando o modelo do Anexo I e indicando no asunto da mensaxe "Manifestación de interese – Hidróxeno Renovable [nome da entidade que envía a proposta]". O modelo pode complementarse cun breve informe ou documentación adicional que procure información relevante cun límite de 3 páxinas. Todas as propostas recibidas se tratarán e se considerarán como confidenciais.

 

 

 

DOCUMENTACIÓN

Detalle da MDI

Descargar

Modelo de memoria

Descargar

Presentación webinar 26052021

Descargar

MDI FTX Instalacións ETS   

MANIFESTACIÓN DE INTERESE POLA QUE SE CONVIDAN ÁS EMPRESAS SITUADAS    
NOS TERRITORIOS DE TRANSICIÓN XUSTA DE GALICIA A MANIFESTAR O SEU    
INTERESE NA REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A LOGRAR A    
REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO EN INSTALACIÓNS    
SUXEITAS Ó COMERCIO DE DEREITOS DE EMISIÓN

O Fondo de Transición Xusta (FTX) é un novo instrumento no marco da política de cohesión para o período 2021-2027 que ten por obxecto mitigar os efectos negativos da transición climática, prestando apoio aos territorios máis prexudicados e aos traballadores afectados, e promover unha transición socioeconómica equilibrada.   

En consonancia co obxectivo específico único do FTX, as accións que reciban apoio deste deben contribuír directamente a facer posible que as rexións e as persoas afronten as repercusións sociais, laborais, económicas e ambientais da transición cara aos obxectivos da Unión para 2030 en materia de enerxía e clima e unha economía da Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arranxo ao Acordo de París.

MDI FTX Instalacións ETS
LEXISLACIÓN

O artigo 8 do Regulamento do Fondo de Transición Xusta dispón, así mesmo, que devandito fondo tamén poderá apoiar investimentos destinados a lograr a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) das actividades enumeradas no anexo I da Directiva 2003/87/CE, a condición de que ditas investimentos aprobáronse como parte do Plan Territorial de Transición Xusta, e sempre que sexan necesarias para a súa execución. 

Segundo o establecido nesta Directiva, considéranse instalacións suxeitas ao réxime de comercio de dereitos de emisións aquelas unidades técnicas nas que leven a cabo unha ou varias actividades das enumeradas no seu anexo I que dean lugar a emisións de gases de efecto invernadoiro especificadas en relación coa devandita actividade. 

Así, encadraríanse nesta categoría as centrais térmicas, de coxeración, outras instalacións de combustión de potencia térmica superior a 20MW (caldeiras, motores, compresores, etc.), refinerías, coquerías, siderurgia, instalacións de fabricación de cemento, cerámica, vidro, e papeleiras, entre outras.

Os proxectos asociados a instalacións suxeitas a comercio de dereitos de emisión  
poderán ser elexibles no FTX se se cumpren os seguintes requisitos:

ATÓPANSE CONTEMPLADOS NO PLAN DE TRANSICIÓN XUSTA

REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE GEI

Dan lugar a unha redución de emisións de GEI substancialmente por baixo dos parámetros de referencia establecidos para unha asignación gratuíta conforme a Directiva 2003/87/CE (valores establecidos no Regulamento 2021/447).

ACTUACIÓNS NECESARIAS

Trátase de actuacións necesarias para a creación dun número significativo de postos de traballo.

DOCUMENTACIÓN

Modelo de memoria

Descargar

Plantilla resumo de datos

Descargar

Solucións innovadoras para o impulso en Galicia das enerxías renovables mariñas e da monitorización ambiental na zona experimental de punta Langosteira

Desde a Xunta de Galicia, a través do Instituto Enerxético de Galicia, ponse en marcha un programa de Compra Pública de Innovación (CPI) aplicado ao sector das enerxías renovables mariñas, un segmento estratéxico para a economía rexional xa que Galicia conta cun gran potencial para o seu desenvolvemento e aproveitamento grazas aos importantes recursos enerxéticos dispoñibles e ao grao de coñecemento existente neste ámbito.  

O desenvolvemento das novas tecnoloxías orientadas a impulsar a transición cara a unha economía verde e sustentable supón unha oportunidade extraordinaria para aproveitar plenamente o potencial en ámbitos tan relevantes como as enerxías renovables mariña

Solucións innovadoras

Por todo iso, preténdense desenvolver solucións innovadoras que permitan liquidar as limitacións actuais configurando varios retos que se trasladarán ao mercado.

 

Os retos do proxecto “Solucións innovadoras para o impulso en Galicia das enerxías renovables mariñas e da monitorización ambiental na zona experimental de Punta Langosteira" fundaméntanse, por tanto, en impulsar o desenvolvemento de actuacións de innovación para contribuír á mellora dos servizos públicos. Por iso, se aposta pola Compra Pública de Innovación (CPI) centrada no ámbito de actuación correspondente ao "Impulso das Enerxías Renovables Mariñas".

 

Este proxecto será susceptible de ser financiado a través da liña FID do Ministerio de Ciencia e Innovación no marco do Programa Operativo Plurirregional FEDER 21-27.

XORNADA CONSULTA PRELIMINAR DO MERCADO

O Instituto Enerxético de Galicia convoca o evento público de presentación da Consulta Preliminar do Mercado asociado ao proxecto de Compra Pública de Innovación (CPI) “Solucións innovadoras para o impulso en Galicia das enerxías renovables mariñas e da monitorización ambiental na zona experimental de Punta Langosteira". 

O evento, que terá formato híbrido e retransmitirase tamén on-line, terá lugar o próximo día 12 de setembro a partir das 10:00h, na Sala de Eventos do Edificio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela. 

Para poder asistir ao evento é necesario inscribirse a través da seguinte ligazón. 

O evento online retrasmitirase a través da seguinte ligazón de Youtube.A Axenda do evento está dispoñible na seguinte ligazón. 

Pode descargar as presentacións na seguinte ligazón.

DOCUMENTACIÓN

Convocatoria

Descargar

Anexo I

Descargar

Anexo II

Descargar

FAQs

Descargar

Resolución

Descargar

Informe

Descargar

 

Prazo de presentación de propostas: desde o 12 de setembro ata o 2 de outubro de 2023 ás 14:00h.