Evolución da Enerxía en Galicia

Evolución da Enerxía en Galicia

ENERXÍA PRIMARIA

 

Evolución da Enerxía en Galicia

XERACIÓN E IMPORTACIÓN DA ENERXÍA PRIMARIA

Evolución da enerxía primaria, importada e autóctona, desglosada segundo a fonte de enerxía.

Descargar

POTENCIA ELÉCTRICA-TÉRMICA DE ORIXEN RENOVABLE EN GALICIA

CENTRAIS NO PARQUE DE XERACIÓN ELÉCTRICA EN GALICIA

Potencia eléctrica instalada e número de centrais por provincias en Galicia.

Descargar

POTENCIA TÉRMICA DE ORIXE RENOVABLE EN GALICIA

Potencia térmica de orixe renovable (solar térmica, biomasa, biogás, xeotermia, aerotermia e hidrotermia) instalada nas provincias galegas.

Descargar

POTENCIA ELÉCTRICA E TÉRMICA DE ORIXE RENOVABLE EN GALICIA

Evolución en Galicia, entre os anos 2016 e 2023, da potencia eléctrica e da potencia térmica de orixe renovable.

Descargar

ELECTRICIDADE NETA XERADA

ELECTRICIDADE NETA XERADA

Evolución da electricidade neta xerada polas centrais galegas, desglosada segundo a fonte de enerxía.

Descargar

CONSUMO ENERXÉTICO FINAL

EVOLUCIÓN DO CONSUMO DE ENERXÍA FINAL EN GALICIA

Descargar

CONSUMO POR SECTORES

CONSUMO DE ENERXÍA POR SECTORES

Evolución do consumo de enerxía final por sectores

Descargar

EVOLUCIÓN DO CONSUMO DE ENERXÍA FINAL POR SECTORES

Evolución nas distintas provincias galegas, entre os anos 2005 y 2016, do consumo de electricidade, gas natural e GLP, fonte Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Descargar Electricidade   Descargar Gas natural    Descargar Consumo de propano y butano