Bono social eléctrico

 

Bono social eléctrico

O bono social eléctrico é un mecanismo de desconto na factura eléctrica, fixado polo Goberno, co fin de protexer a determinados colectivos de consumidores económica ou socialmente máis vulnerables.

O bono social é un desconto que se aplica sobre o PVPC (prezo voluntario para o pequeno consumidor), a un límite máximo de enerxía no período de facturación.

As condicións e criterios socioeconómicos necesarios para acceder a este Bono Social actualízanse no Real Decreto 897/2017 do 6 de outubro.

Bono social eléctrico
1. QUEN PODE SOLICITAR O BONO SOCIAL ELÉCTRICO E QUE REQUISITOS DEBE CUMPRIR?
 • Que o titular sexa persoa física.
 • Que o punto de subministración para o que se solicite a aplicación do bono social sexa o da vivenda habitual.
 • Que o titular está acollido ao prezo voluntario para o pequeno consumidor (PVPC) ou, en caso de non estalo, que acepta a formalización dun contrato coa comercializadora de referencia acollido a PVPC.
 • Que a potencia contratada para o devandito punto de subministración sexa igual ou inferior a 10 kW.

Ademais ha de reunir algunha das seguintes particularidades:

 

          A. PARA SER CONSIDERADO “CONSUMIDOR VULNERABLE”:

A.1.- Que o nivel de renda de la Unidad Familiar, sexa igual ou inferior

a) 1,5 veces o IPREM (11.279,39 €/ano), se non existe Unidade Familiar ou NON hai menores na mesma ó 2 veces o IPREM (15.039,18 €/ano) se ademais existen circunstancias especiais. 

b) 2 veces o IPREM (15.039,18 €/ano), se hai UN MENOR na Unidade Familiar ou 2,5 veces o IPREM (18.798,98 €/ano) se ademais existen circunstancias especiais. 

c) 2,5 veces o IPREM (18.798,98 €/ano) se hai DOUS MENORES na Unidade Familiar ou 3 veces o IPREM (22.558,77 €/ano) se ademais existen circunstancias especiais.

Circunstancias especiais:

 • Algún membro da unidade familiar ten unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%.
 • É vítima de violencia de xénero.
 • É vítima do terrorismo.
 • Atópase en situación de dependencia recoñecida de grao II ou III
 • A unidade familiar está integrada por un único proxenitor e, polo menos, un menor.
A.2.- AS FAMILIAS NUMEROSAS, TODAS SEN EXCEPCIÓNS
A.3.- Que o propio consumidor ou no caso de que exista unidade familiar, todos os membros que teñan ingresos, sexa(n) pensionistas do Sistema da Seguridade Social, por xubilación ou incapacidade permanente

a) Perciban a contía mínima vixente en cada momento para cada tipo de pensión.   
b) No caso de percibir outros ingresos,  que a contía agregada anual non supere os 500 euros.

A.4.- COVID 19: Novos beneficiarios
 • Os traballadores autónomos que cesasen a súa actividade a causa do COVID 19 que cumpran os requisitos establecidos.
 • Os traballadores autónomos que a, causa do COVID 19, visen diminuír a súa facturación un 75% con respecto ao semestre anterior que cumpran os requisitos establecidos.

Para estes 2 casos, auméntanse os niveis de renda. Así, poderán acollerse a este desconto cando a súa renda ou a renda conxunta anual da unidade familiar á que pertenza sexa:

 • ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas se non hai ningún menor na unidade familiar: 18.799€/ano
 • ≤ 3 x IPREM de 14 pagas no caso de que haxa 1 menor na unidade familiar: 22.559€/ano
 • ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas no caso de que haxa 2 menores na unidade familiar 26.318€/ano

A condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas ao COVID-19 extinguirase cando deixen de concorrer as circunstancias de actividade económica referidas, estando obrigado o consumidor a comunicar este feito ao comercializador de referencia (art. 28.3 RD Lei 11/2020). En ningún caso a consideración de consumidor vulnerable estenderase máis de 6 meses desde o inicio do seu pagamento sen prexuízo da posibilidade de acollerse á devandita condición en calquera momento anterior ou posterior a esa data, ao amparo do resto de supostos previstos no Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro.

 

          B. CONSIDERARASE, QUE É “CONSUMIDOR VULNERABLE SEVERO

B.1.- Que o nivel de renda sexa igual ou inferior ao 50% 

O nivel de renda sexa igual ou inferior ao 50% do requirido para o consumidor vulnerable, en cada unha das condicións correspondentes.

B.2.- Que estando en posesión do título de familia numerosa, a súa renda sexa igual ou inferior a 2 veces o IPREM (15.039,18 €/ano)
B.3.- Que percibindo o consumidor ou a unidade familiar a pensión mínima do Sistema da Seguridade Social, por xubilación ou incapacidade permanente

Ademais, o consumidor que cumprindo os requisitos para ser “consumidor vulnerable severo”, sexa atendido polos servizos sociais dunha administración autonómica ou local que financie polo menos o 50% do importe da súa factura será considerado “consumidor en risco de exclusión social”, e a súa subministración non poderá ser interrompido.

2. CAL É O IMPORTE DO DESCONTO?

 

O desconto aplicable ao consumidor vulnerable será do 25% sobre o PVPC (prezo voluntario para o pequeno consumidor). 

No caso de reunir as condicións de consumidor vulnerable severo, o desconto será do 40% sobre o PVPC. En ambos os casos, o desconto aplícase sobre o termo de enerxía e sobre o termo de potencia do PVPC.  

No termo de enerxía, existe un límite máximo anual de enerxía con dereito a desconto. O consumidor vulnerable en risco de exclusión social, non abonará en ningún caso o importe da factura.

 

3. A QUEN DEBO DIRIXIR A SOLICITUDE DO BONO SOCIAL ELÉCTRICO?

 

Se cumpre os requisitos para acollerse ao Bono Social Eléctrico pódeo solicitar a través de calquera das seguintes comercializadoras de referencia:

ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.

800 760 333

CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.

900 200 708

COMERCIALIZADORA REGULADA,GAS & POWER, S.A.

900 100 283

BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.

900 902 947

RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U

900 101 005

RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U

900 902 947

RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U

900 101 005

Solicitude bono social

Pode consultar máis datos de contacto na páxina web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia:

MÁIS INFORMACIÓN

4. DURANTE CANTO TEMPO APLICARANME O BONO SOCIAL?

 

O bono social solicitado aplicarase durante o prazo de dous anos, sempre que con anterioridade non se produza a perda dalgunha das condicións que dan dereitos á súa percepción.Para o caso das familias numerosas, a vixencia mantense ata a caducidade do título.En calquera caso, o consumidor está obrigado a comunicar ao comercializador calquera cambio que supoña a perda da condición de consumidor vulnerable, no prazo dun mes desde que se produza o devandito cambio.

 

5. COMO RENOVAR O BONO SOCIAL?

 

Finalizado o período de dous anos ou a vixencia do título de familia numerosa, e cunha antelación mínima de 15 días hábiles a finalización do devandito prazo, o consumidor PODERÁ SOLICITAR A RENOVACIÓN mediante algún dos medios previstos a efectos de efectuar a solicitude.Será necesario achegar de novo toda a documentación a efectos da nova comprobación dos requisitos que outorgan o dereito ao bono social para a renovación por parte do titular e no seu caso, os membros da unidade familiar. Ademais, e no caso de que concorra algunha das circunstancias especiais deberá tamén acreditarse cun certificado válido que estea vixente.

 
 
6. ONDE PODO OBTENER MÁIS INFORMACIÓN? 
 

Pode obter máis información e datos de contacto actualizados nas seguintes direccións da internet: 
 

MÁIS INFORMACIÓN

 

Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. 

Orde ETU/943/2017, do 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

 

CONCEPTOS 

Nivel de renda: contía da base impoñible xeral e do aforro, reguladas nos artigos 48 e 49, respectivamente, da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 
Se o solicitante ou calquera dos integrantes da unidade non presentasen declaración por non estar obrigados a iso conforme á normativa aplicable, partirase dos datos que consten na axencia correspondente. Para estes efectos consideraranse os rendementos do traballo, do capital ou de actividades económicas e ganancias e perdas patrimoniais, de acordo co concepto establecido para as devanditas rendas na normativa reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de cada territorio. 

• Unidade Familiar: Segundo o establecido no artigo 82 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio:  
1.ª A integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houbese.  
2.ª Nos casos de separación legal, ou cando non existise vínculo matrimonial, a formada polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e que reúnan os requisitos a que se refire a regra 1.ª deste artigo. 

• Límite de enerxía: Volume de enerxía con dereito a desconto que se calcula prorrateándoa polo número de días que corresponde aos días que comprende cada factura. Á cantidade de enerxía obtida, engadirase a enerxía non consumida con dereito a desconto dos períodos de facturación correspondentes aos doce meses completos anteriores. Só no caso de non haber excedentes dos doce meses anteriores, a enerxía por encima do devandito límite facturarase ao PVPC sen desconto. 
Os límites de enerxía sobre os que se aplicará o desconto correspondente son os seguintes:

CATEGORÍA

ANUAL

Unidade familiar sen menores ou demandante individual

1.380 kWh

Unidade familiar cun menor

1.932 kWh

Unidade familiar con dous menores

2.346 kWh

Unidade familiar numerosa

4.140 kWh

Unidade familiar coa condición de pensionistas

1.932 kWh

 

VOLVER A AXUDAS