SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2024 A PROXECTOS DE ENERXÍA FOTOVOLTAICA NO SECTOR RESIDENCIAL, EN ÁMBITOS NON URBANOS - IN421N, IN421O

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2024 A PROXECTOS DE ENERXÍA FOTOVOLTAICA NO SECTOR RESIDENCIAL, EN ÁMBITOS NON URBANOS - IN421N, IN421O

Inicio solicitude

Fin solicitude

Ano convocatoria

2024

Código(s):

IN421N, IN421O

Concorrencia:

Competitiva

Fondos:

FEADER

A continuación descríbense brevemente as características principais destas axuda, aínda que a información que se considera oficial para todos os efectos será a publicada na Resolución 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de fotovoltaica no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e procédese á convocatoria para o ano 2024 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421N E IN4210).

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421N e IN421O). (DOG do 9 de febreiro de 2024).

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos deprocedemento IN421N e IN421O). (DOG do 23 de febreiro do 2024).

Listados das entidades adheridas para presentar as solicitudes de axuda.

1. Beneficiarios

1. Persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de carácter residencial.   
2. Comunidades ou mancomunidades de veciños sempre que as actuacións subvencionables realícense en vivendas ou edificios do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Dotación da axuda:

1.500.000 €

3. Período de actuacións subvencionables

O período de execución dos investimentos comeza unha vez que se teña por efectuada a solicitude da axuda ante esta entidade e a data máxima para a súa xustificación será o 30 de setembro de 2024

4. Presentación solicitudes beneficiarios

A entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) só se admite a tramitación electrónica.  
 

O prazo de presentación de solicitudes comezará:

Tipoloxías Inicio solicitudes Fin solicitudes
Fotovoltaica 16 de Febreiro de 2024 as 09:00 horas 21 de Marzo de 2024

5. Réxime da convocatoria

Concorrencia competitiva cos seguintes criterios de valoración:  
•    Características técnicas

•    Grao de utilización de la  instalación

•    Localización do proxecto

6. Custes elexibles

O investimento elixible máxima por potencia unitaria (sen IVE) estará limitada polas características do sistema de conformidade ao disposto no artigo 6 das bases da convocatoria.  
 

Potencia pico en paneis (kWp) €/kWp (sin IVE)
P<= 3 kWp 1950
3 <P<= 6 kWp 2400-150* P
6 <P<20 kWp 1680-30* P
P >= 20 kWp 1140- 3* P

Baterías de litio: 750 €/kWp.  
As baterías de chumbo-ácido non son elixibles

7. Contía da axuda

A contía da axuda será do 50% da inversión elixible da instalación.  
A axuda máxima por vivenda:

Tecnoloxía Axuda máxima por vivenda
Paneis solares     4.000
Baterías 2.000

En proxectos de multivivenda a axuda máxima será de 25.000€

8. Documentación complementaria

- Memoria técnica.   
- Declaración responsable cumprimento DNSH.   
- Anexo V - Modelo de representación
- Anexo VI - Declaración de compromisos asumidos por cada membro da agrupación de persoas físicas
- Anexo VII - Renuncia
- Anexo IX - Declaración outras axudas.

9. Acceso á aplicación informática

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes de adhesión.

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes de axuda.

10. Máis información

Prema para acceder á información das parroquias de ámbito rural FEADER.

Para máis información poden contactar co Inega a través dos teléfonos:   
- Parte técnica: 981 541 530   
- Parte administrativa: 981 541 538

 

 

Últimas axudas

Plan Renova o teu vehículo
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421T, IN421U

Frechas enlace Frechas enlace
Subvencións renovación de electrodomésticos
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN414B, IN414C

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace