SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2024 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES DE USO TÉRMICO NO SECTOR RESIDENCIAL, EN AMBITOS NON URBANOS - IN421H, IN421P

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2024 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES DE USO TÉRMICO NO SECTOR RESIDENCIAL, EN AMBITOS NON URBANOS - IN421H, IN421P

Inicio solicitude

Fin solicitude

Ano convocatoria

2024

Código(s):

IN421H, IN421P

Concorrencia:

Competitiva

Fondos:

FEADER

A continuación descríbense brevemente as características principais destas axuda, aínda que a información que se considera oficial para todos os efectos será a publicada na RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxías renovables de uso térmico no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421H e IN421P). (DOG do 9 de febreiro de 2024).

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxías renovables de uso térmico no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421H e IN421P). (DOG do 23 de febreiro de 2024).

Listados das entidades adheridas para presentar as solicitudes de axuda.

1. Beneficiarios

  • Persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de carácter residencial.   
  • Comunidades ou mancomunidades de veciños sempre que as actuacións subvencionables realícense en vivendas ou edificios do sector residencial sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Dotación da axuda

Tecnoloxía

Presuposto por tecnoloxía (€)

Biomasa caldeiras

1.000.000

Aerotermia

450.000

Xeotermia/hidrotermia

500.000

Solar térmica

50.000

Total

2.000.000

3. Período de actuacións subvencionables

O período de execución dos investimentos comeza unha vez que se teña por efectuada a solicitude da axuda ante esta entidade e a data máxima para a súa xustificación será o 30 de setembro de 2024.   
 

4. Presentación solicitudes Beneficiarios

A entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) só se admite a tramitación electrónica.  
 

O prazo de presentación de solicitudes comezará: 

TIPOLOXÍAS

INICIO SOLICITUDES

FIN DE SOLICITUDES

Biomasa

16 de febreiro de 2024 

as 9:00 horas

21 de marzo de 2024

Xeotermia, hidrotermia
Aerotermia
Solar térmica

5. Réxime da convocatoria

Concorrencia competitiva cos seguintes criterios de valoración: 

  • Características técnicas 
  • Grao de utilización da instalación 
  • Localización do proxecto

6. Costes elixibles

O investimento elixible máxima por potencia unitaria (sen IVE) estará limitada polas características do sistema de conformidade ao disposto no artigo 7 das bases da convocatoria.

BIOMASA

Tipoloxía

Tipo de equipo xerador

de biomasa

Rango de potencias

Custo elixible máximo por potencia 

sen IVE (€/kW)

B1

Calderas de leña

P ≤ 20 KW

300 - 5 P

20 <  P ≤ 40 kW

250 - 2,5 P

P > 40 kW

150

B2 Calderas con sistema de alimentación automática y volumen de acumulación de combustible V  < 3.000 litros

P ≤ 15 kW

570 - 10 P

15  <  P ≤ 25 kW

600 - 12 P

P > 25 kW

300

B3 Calderas con sistema de alimentación automática y  volumen de acumulación de combustible con V ≥ 3000 litros 
 

P ≤ 15 kW

670 - 10 P

15 <  P ≤ 30kW

700 - 12 P

P > 30

340

Para as caldeiras que teñan limpeza automática do intercambiador existe un de adicional 50 €/kW.

XEOTERMIA

Tipoloxía

Tipo de equipo xerador

 de biomasa

Rango de potencias

Custo elixible máximo por potencia 

sen IVE (€/kW)

A1 Instalacións con bombas de calor Xeotérmicas con intercambio enterrado horizontal

P ≤ 10 kW

1.430

10 <  P ≤ 30 kW

1430 – 11 (P-10)

30 <  P ≤ 100 kW

1210 – 22 (P-30)

P >100 kW

1.056

A2 Instalacions con bombas de calor Xeotérmicas con intercambio enterrado vertical

P ≤ 10 kW

2.090

10 <  P ≤ 30 kW

2.090 – 27,5 (P-10)

30 <  P ≤ 100 kW 

1.540 – 3,8 (P-30)

P >100 kW

1.309

Bomba de calor Hidrotermia

O investimento elixible  máximo sen IVE será de 1.200 € /kW para  bombas de calor auga/auga.

Bomba de calor Aerotermia

O investimento elixible máximo sen IVE será de 900 € /kW para  bombas de calor aire /auga.

Solar térmica

Segundo a tecnoloxía empregada, a inversión elixible máxima sen IVE será a seguinte:

  • Paneis planos:  800 euros /m2 de superficie de apertura
  • Tubos de baleiro: 1.200 euros /m2 de superficie de apertura

7. Cuantía da axuda

A cuantía da axuda será del 50% da inversión elixible da instalación.

A axuda máxima por vivenda:

Tecnoloxía

Axuda máxima

Biomasa

8.000

Xeotermia

10.000

Aerotermia/hidrotermia

2.500

Solar térmica

2.000

En proxectos de multivivenda, a axuda máxima será de 40.000€

8. Documentación complementaria

- Memoria técnica aerotermia, xeotermia e hidrotermia.     
- Memoria técnica biomasa.     
- Memoria técnica solar térmica.     
- Declaración responsable cumprimento DNSH.     
- Declaración responsable de redución de emisións para caldeiras de biomasa.     
- Anexo V - Modelo de representación
- Anexo VI - Declaración de compromisos asumidos por cada membro da agrupación de persoas físicas.
- Anexo VII - Renuncia
- Anexo IX - Declaración de outras axudas.

9. Acceso á aplicación informática

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes de adhesión.

Prema para acceder á aplicación informática de cumprimentación e presentación de solicitudes de axuda.

10. Máis información

Prema para acceder á información das parroquias de ámbito rural FEADER.

Para máis información poden contactar co Inega a través dos teléfonos:     
- Parte técnica: 981 541 524     
- Parte administrativa: 981 541 538     
 

 

Últimas axudas

Plan Renova o teu vehículo
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN421T, IN421U

Frechas enlace Frechas enlace
Subvencións renovación de electrodomésticos
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN414B, IN414C

Frechas enlace Frechas enlace
Proxectos de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e administracións públicas (RD 1124/2021)
Calendario Calendario
Inicio:
Calendario Calendario
Fin:

IN422N

Frechas enlace Frechas enlace